top of page

PRIVACY POLICY

Megafront värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Megafront följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Megafront samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen eller genom avtal i samband med köp eller lämnande av uppgifter vid förfrågan eller kundvård, samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Megafront AB, 556590-2425, Trotzgatan 29, 791 72 Falun, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?


Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in i syfte att administrera dina köp, kund- eller besökskontakter, och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund eller besökare såsom leverans och kommunikation. De personuppgifter som Megafront kan komma att behandla är ditt namn, e-postadress, betal- och köphistorik, leveransadress, och telefonnummer. För privatpersoner sparar vi även personnummer vid köp eller leverans.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta.

Du kan när som helst avbryta marknadsföring mot dig som kund på något av följande sätt:

– Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev

– Kontakta oss på info@megafront.com

 

2. Hur använder vi dina personuppgifter?


Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köp- och användarvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen, kundhantering, betalningslösningar och kommunikationsprocesser.

Som privatperson kan ditt personnummer komma att behandlas i samband med köp eller på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Megafront iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på webbplatsen eller i samband med köp eller lämnande av uppgifter vid förfrågan eller kundvård, samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Megafronts verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

 

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?


För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar implementerar vi säkerhetsrutiner och uppförandekod för intern hantering av dina personuppgifter, för att förhindra intern spridning av dina uppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

 

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?


Om du samtyckt till att bli kund, leverantör eller besökare hos Megafront och vi har laglig grund för personuppgiftshanteringen genom Avtal, Rättslig förpliktelse, Uppgift av allmänt intresse, Myndighetsutövning, Intresseavvägning eller Samtycke sparas dina uppgifter tills vidare eller tills att du själv efterfrågar att radera de uppgifter som inte faller under någon av ovan nämnda lagliga grunder, eller för att uppfylla Megafronts Samarbetsparters åtaganden gentemot dig. t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning, om inte annan överordnad lagstiftning kräver annat.

 

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter


Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på www.megafront.com. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Megafront vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Megafront förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Megafront korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@megafront.com. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas, om inte annan överordnad lagstiftning kräver annat.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

 

6. Länkar


Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Megafront inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

7. Ändringar i Integritetspolicy


Megafront förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

bottom of page